آشنایی با طرز کار یخساز صنعتی

یخساز صنعتی

دستگاه یخساز صنعتی از یک چرخه تشکیل می شود که شامل کپرسور و پمپ و اواپراتور و کندانسور می باشد که در با استفاده از این وسایل در یخساز یک چرخه به صورت متناوب تکرار می شود و یخ در دستگاه یخ ساز تولید می گردد. البته یکی از مهمترین وسایل در یخساز گاز تبرید […]